miercuri, 11 septembrie 2013

Ordin privind organizarea evaluării naţionale 2014 pentru absolvenţii clasei a VIII-aORDIN
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru
absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014

În baza prevederilor art.  94, alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
ale prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
            în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin:
Art.1.  Se aprobă Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014,  prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2013-2014 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.
Art.3. (1) Se aprobă Programa pentru limba și literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014. Programa este  prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, altele decât cea menționată la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010.
Art.4. (1) Comisiile județene/ a municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.   
(2) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.
(3) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

Art. 5. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1),  nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Cu excepţia candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei  judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naționale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform  prevederilor art.6, punctul (10) și ale art.9, punctul (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a  în anul școlar 2010-2011, menționată la art. 2.


Art.6. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art.7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  

MINISTRU,
Remus PRICOPIEBUCUREŞTI
Nr.    4924   
Data: 29.08.2013


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu