miercuri, 11 septembrie 2013

Ordin admitere in liceu 2015
ORDIN
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015        

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
            în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin:
Art.1.Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012,  prevăzută în anexa nr. I la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012.  
(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015.
(4) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015.

Art.3. (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.
(2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în clasele de la profilul pedagogic, specializarea educator - puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea învățători-educatoare în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.
(3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2014-2015 în clasele de la  profilul pedagogic, specializările mediator școlar și instructor de educație extrașcolară, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializările bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar, în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. III la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.

Art.4. Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2014 -2015 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010.
Art.5. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară națională, Direcţia generală buget - finanțe și resurse umane, Direcţia informatizare și dezvoltarea infrastructurii școlare și universitare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art.6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 MINISTRU,
Remus PRICOPIE

                                                  

BUCUREŞTI
Nr.    4925 
Data 29.08.2013
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu