miercuri, 11 septembrie 2013

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4925/ 29.08.2013, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2014-2015CALENDARUL ADMITERII

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul şcolar 2014-2015


DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2014
Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
1 martie 2014
Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
1 mai 2014
Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere
7 mai 2014

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora
16 mai 2014
Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
12 - 30 mai 2014
Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare
18 iunie 2014
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi
20 iunie 2014
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a
3 iulie 2014
Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene
4 iulie 2014

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.
7 iulie 2014
Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ
Probele de aptitudini
22-23 mai 2014
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
26-27 mai 2014
Înscrierea pentru probele de aptitudini
28-30 mai 2014
Desfăşurarea probelor de aptitudini
2 iunie 2014
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
3 iunie 2014
Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini
20 iunie 2014
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi
3 iulie 2014
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere  
4 iulie 2014
Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă
7 iulie 2014

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini
Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
22-23 mai 2014
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
26-27 mai 2014
Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
28-30 mai 2014
Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
2 iunie 2014
Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
3 iunie 2014
Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
4-5 iunie 2014
Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
10 iunie 2014
Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
11 iunie 2014
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
15 mai 2014
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
20 iunie 2014
Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
7-9 iulie 2014
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
10-12 iulie 2014
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special
Prima etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum  şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015
4 – 8 iulie 2014
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
4 - 8 iulie 2014
Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fişele de înscriere
5 – 9 iulie 2014
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
10 iulie 2014
Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
11 iulie 2014
Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere
12 - 13 iulie 2014
Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
14 iulie 2014
Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
15 iulie 2014
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
16 iulie 2014
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
16 iulie 2014
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
17 iulie -25 iulie 2014
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
16 iulie 2014
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
17-18 iulie 2014
Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă
19 iulie 2014
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii
16 - 21 iulie 2014
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
21 iulie 2014
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
16-22 iulie 2014
Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori
23 iulie 2014
Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere
24 iulie 2014
Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
24 iulie 2014
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal  de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă
24 -25 iulie 2014
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua
25 iulie 2014
Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal  de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii
28-31 iulie 2014
Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.
A treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
1 august 2014
Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă ori maternă
1 septembrie 2014
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
2-3 septembrie 2014
Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă modernă sau maternă
4-5 septembrie 2014
Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
8 septembrie 2014
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
1 mai 2014
Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
15 iulie 2014
Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
22-23 iulie 2014
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015
23-25 iulie 2014
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu