duminică, 20 octombrie 2013

Proiecte pentru CAE 2014 - precizări


FORMULARUL DE APLICAȚIE PENTRU PROIECTE CAE 2014                                                                                        

                                                                                            Nr. MEN: .....................................................

Ministerul Educaţiei Naționale
FORMULAR DE APLICAŢIE*
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2014

*Proiectul va conţine doar formularul de aplicaţie (max 6 pagini, caracter TNR12, la un rând), raportul de la ediţia anterioară (1 pagină) şi regulamentul aprobat de inspectorul şcolar general (în cazul concursurilor), în dosar de plastic cu şină (condiţie eliminatorie). Toate proiectele vor fi transmise de ISJ/ISMB, într-un singur pachet, la Palatul Naţional al Copiilor (B-dul Tineretului nr. 8 – 10, sector 4, Bucureşti), până la data de 15 noiembrie 2013 (data poştei). Pachetul va conţine doar proiectele naţionale/internaţionale, conform regulamentului.

                                                                                                     Avizat,
                                                                                            Insp. educativ I.S.J./I.S.M.B__________

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:………………………………………..
Adresa completă…………………………………………………………………………….
Nr. de telefon/fax…………………………………………………………………………….
Site şi adresă poştă electronică………………………………………………………………..
Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact)……………………………..

B.                 INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului :……………………………………………………………………………
Precizaţi ce fel de proiect este - concurs, festival, proiect social, expoziţie etc. (precizare obligatorie şi eliminatorie).

B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul: (bifaţi domeniul în care se încadrează proiectul dumneavoastră – un SINGUR domeniu, considerat principal)

§  Domeniul cultural-artistic, arte vizuale
§  Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii
§  Domeniul cultural-artistic, literatură
§  Domeniul cultural-artistic, teatru
§  Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri
§  Domeniul cultural-artistic – muzică
§  Domeniul cultural-artistic – dans
§  Domeniul ecologie şi protecţia mediului
§  Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile
§  Domeniul sportiv turistic
§  Domeniul tehnic
§  Domeniul ştiinţific

B3: Ediţia nr.................

B4: Număr participanţi:..................

B4: Bugetul proiectului**:
Buget total
Buget solicitat MEN
Contribuţie proprie


**Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie eliminatorie)
C.                REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere)
Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a.       Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate
b.      Beneficiarii direcţi şi indirecţi
c.       Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura
d.      Descrierea activităţii finale (faza naţională)
e.       Parteneri organizare (alţii decât unităţile de învăţământ participante!).

D.                PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  (max.1000 caractere)
D.2. Scopul proiectului
D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului
D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari.
D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii finale)
D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conţină informaţiile de mai jos pentru fiecare activitate)
                        a. Activitatea nr…….
b. Titlul activităţii
c. Data/perioada de desfăşurare
d. Locul desfăşurării
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc)
f. Parteneri
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
h. Responsabil(i)
i. Beneficiari
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare.

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului (max. 1000 caractere)
D.8. Prezentaţi modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
D.9. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului (max. 500 caractere)
D.10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia (max. 500 caractere)
D.11. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină).

E.                 DEVIZ ESTIMATIV

Nr. crt.
Descrierea cheltuielilor*

Fonduri proprii
Finanţare solicitată
MEN 2014
RON 
Total sumă
RON
Finanţări anterioare pe acelaşi proiect (anul 2013)
Surse proprii
MEN
TOTAL
2013
1
2

TOTAL RON*Cheltuielile eligibile sunt: cazare şi masă participanţi, premii (cf OMECTS nr.3216/13.02.2008), cheltuieli de organizare şi materiale (numai consumabile, nu obiecte de inventar), transport intern.
F.         ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT
a. Tipul unităţii de învăţământ (şcoală, liceu, palat, club)
b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect
c. Numărul elevilor participanţi la proiect
d. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora
e.  Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumeraţi mai jos titlurile proiectelor, perioada de desfăşurare şi finanţatorul/finanţatorii)

G.      INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI
G.1. Unităţile şcolare partenere (dacă există):
Adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact)

G.2. Alte instituţii implicate în proiect (dacă există) (NU cele participante/din grupul ţintă):
Adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact)

H.                În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MECTS, doresc ca proiectul să fie inclus în CAE:
a.      DA
b.      NU

FIŞĂ DE EVALUARE A PROIECTELOR EDUCATIVE  EXTRAŞCOLARE CAE 2014

- Concursuri naţionale -

Proiectul:____________________________________________________________________________

Instituţia:____________________________________________________________________________
Buget (total şi solicitat):          total:__________________       solicitat MEN:____________________
Nr. participanţi:__________________
Perioada de desfăşurare a etapei finale:_____________________________________________________

Punctaj final:
Evaluator 1 (nume şi semnătură): ______________________________     _________________________
Evaluator 2 (nume şi semnătură): ______________________________     _________________________
Evaluator 3 (nume şi semnătură): ______________________________     _________________________

Nr.
CRITERII DE EVALUARE
Eval. 1
Eval. 2
Eval. 3
Observaţii
1.
Relevanţa:  max: 23 puncte
1.1. Relevanţa proiectului în raport cu educația nonformală  (8 p);
1.2. Relevanţa proiectului din perspectiva grupului ţintă căruia acesta i se adresează (5 p);1.3. Relevanţa faţă de analiza de nevoi/context/justificare (5 p);1.4. Elemente specifice de originalitate ale proiectului (5 p).2.
Structura şi managementul proiectului: max: 27 p
2.1 Obiectivele proiectului sunt SMART (Specific, Măsurabil, Adecvat, Realizabil şi încadrat în Timp) (5 p);
2.2. Concordanţa dintre grup ţintă - obiective – activităţi – rezultate, număr de elevi implicaţi (5 p);2.3. Măsura în care activităţile sunt realiste, planificate şi pot fi realizate cu resursele umane şi materiale ale proiectului (5 p);2.4. Rezultatele sunt concrete, specifice, relevante în raport cu nevoile identificate, măsurabile cantitativ şi/sau calitativ (7 p);2.5. Tehnicile şi procedurile de monitorizare şi de evaluare a rezultatelor sunt descrise şi justificate (5p).3.
Implicare şi participare: max: 15 p
3.1.Capacitatea de derulare a proiectului la nivel naţional (5 p)
3.2. Descrierea şi justificarea parteneriatului – roluri şi responsabilităţi în proiect (5p)3.3. Experienţa aplicantului în desfăşurarea proiectului/ concursurilor/ festivalurilor  (5 p).4.
Sustenabilitate şi durabilitate: max: 15 p
4.1. Măsura în care proiectul este sustenabil (5p)
4.2. Măsura în care rezultatele aşteptate sunt durabile (5p)4.3. Proiectul include activităţi de promovare/diseminare relevante (5p)5.
Buget: max: 20 p
5.1. Nivelul estimat al costurilor este realist (5p)
5.2. Contribuţia financiară a aplicantului (15 p)
- 30% – 40% (5p)
- 40% - 50% (10 p)
- peste 50% (15 p)
TOTAL     max: 100 puncte
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu