luni, 9 februarie 2015

CALENDARUL desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 8-a • 10 februarie 2015 Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu 
 •  10 - 22 februarie 2015 Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
 •  22 februarie 2015 Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
 •  23 - 24 februarie 2015 Depunerea, la inspectoratul şcolar, a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat
 •  25 - 26 februarie 2015 Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora 
 •  27 februarie - 5 martie 2015 Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECS 
 •  6 martie 2015 Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor 
 •  6 martie 2015 Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECS, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar 
 •  9 - 13 martie 2015 Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la MECS 
 •  9 - 24 martie 2015 Soluţionarea contestaţiilor 
 •  24 martie 2015 Transmiterea de către MECS a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar 25 - 26 martie 2015 Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la MECS
 • 27 martie 2015 Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu