duminică, 10 octombrie 2010

Informatii despre Consiliul Elevilor

CE ESTE CONSILIUL ELEVILOR
“ Tu cine esţi? Află CNE te reprezintă ! ”

Consiliul Elevilor, numit în prezentul document CONSILIUL, reprezintă o formă de organizare asociativă a elevilor cu un rol important în democratizarea şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui organism, elevii îşi pot alege reprezentanţii, pot formula puncte de vedere şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Modalităţile prin care sunt realizate aceste procese sunt determinate de cultura organizaţională a şcolii.
Consiliul Elevilor:
 reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din România la nivel şcolar, local, judeţean şi naţional;
 este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M. E. C. T. S.);
 este organizat şi funcţionează conform Regulamentului – cadru aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247 din data de 21.06.2010, publicat în Monitorul Oficial.

Prin intermediul Consiliului Elevilor , singura structură condusă şi organizată de elevi, pentru elevi , aceştia pot contribui la îmbunătăţirea societăţii din care fac parte, fie că îşi reprezintă un coleg în faţa profesorilor, fie că organizează activităţi extraşcolare: training-uri, concursuri, acţiuni caritabile etc..

ROLUL CONSILIULUI ELEVILOR ÎN VIAŢA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE
Rolul Consiliul Elevilor este dat de următoarele atribuţii specifice:
a. reprezentarea elevilor în structurile de conducere ale şcolii (reprezentativitate): consiliul reprezintă legătura dintre conducerea şcolii, cadrele didactice şi elevi, facilitând comunicarea interpersonală profesori-elevi, susţinând interesele elevilor, organizând proiecte cu şi pentru elevi, diseminând informaţii despre evenimente şi oportunităţi, receptând feedbackul din partea elevilor.
b. implicarea activă în propunerea, elaborarea şi implementarea unor programe, proiecte, actiuni, evenimente pentru elevi (organizare)- evenimentele şi acţiunile consiliului răspund nevoilor elevilor, completează cunoştinţele elevilor în domenii care nu sunt prevăzute în curriculum, informează grupul ţintă în legătură cu oportunităţi profesionale, evenimente competitive etc. În acelaşi timp, consiliul are responsabilitatea de a oferi o alternativă la divertismentul negativ în forma activităţilor de grup.
Rolul Consiliul Elevilor în formarea viitorilor lideri
• Implicarea în activitatea Consiliului oferă elevilor şansa formării şi dezvoltării personale . Experienţele câştigate prin munca în echipă, dezbateri de idei, căutarea consensului, comunicare, negociere, organizare de evenimente, managementul conflictelor, constituie oportunităţi deosebite de autocunoaştere şi formare a competenţelor, care devin resurse importante în planificarea şi dezvoltarea viitoarei cariere a elevilor .
Consiliul îşi propune introducerea elevilor în viaţa civică, iar fiecare proces important al democraţiei este regăsit în funcţionarea consiliului.
VIZIUNEA CONSILIULUI ELEVILOR - Ce îşi propune?
Elevii, priviţi sub unitatea Consiliului Elevilor, vor reprezenta o forţă în societate, în procesul decizional care priveşte viaţa şcolară şi a comunităţii, sub aspectul îmbunătăţirii acesteia.

OBIECTIVELE CONSILIUL ELEVILOR

- realizarea şi derularea unui parteneriat educaţional funcţional în sistemul preuniversitar românesc, unde elevii să îşi exprime liber interesele şi să participe activ la procesul decizional;
- informarea elevilor în legătură cu drepturile şi responsabilităţile lor, aşa cum rezultă ele din documentele internaţionale şi naţionale;
- desfăşurarea de concursuri cu tematică civică, culturală, educativă, sportivă, recreativă;
- organizarea de acţiuni şi activităţi extraşcolare menite să dezvolte comportamentul activ şi atitudinea civică, nondiscriminarea, concurenţa loială, munca în echipă;
- colaborarea cu O.N.G.-uri, Cluburile elevilor, organizatiile studentesti, Casele de cultură, redacţii media, pentru organizarea de proiecte şi activităţi de informare, dezbatere publică, comunicare;
- realizarea de materiale informative despre societatea civilă, acţiuni şcolare şi extraşcolare;
- identificarea cauzelor care generează absenteism, mediocritate şcolară şi organizarea de programe specifice pentru prevenirea lor;
- organizarea de discuţii şi forumuri pe probleme de violenţă, consum de droguri, abandon şcolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din viaţa elevilor;
- mediatizarea burselor, subvenţiilor şi a altor posibilităţi de recompensă a elevilor;
- implicarea elevilor în activităţi de educaţie nonformală referitoare la orientarea profesională şi planificarea carierei;
- atragerea specialiştilor în acţiuni care să conducă la promovarea unui stil de viaţă sănătos;
- elaborarea şi implementarea unor proiecte de educaţie, cultură, sport şi mediu;
-organizarea de activităţi cultural artistice sub forma taberelor, excursiilor, spectacolelor, baluri, etc. Promovarea şi susţinerea tinerelor talente din rândul elevilor;
- redactarea şi editarea de reviste pentru elevi;
- realizarea şi administrarea unui site şi a unui forum;
- realizarea de acţiuni cu scop caritabil;
- realizarea de parteneriate cu instituţii sociale, administrative, culturale şi educative, precum: poliţia, Consiliul Judeţean, Prefectura, primăriile, sau alte instituţii pentru derularea de acţiuni;
- realizarea unor emisiuni cu tematică şcolară, în parteneriat cu posturi de radio sau televiziune;
- realizarea unor activităţi specifice pentru întărirea parteneriatului şcoală-comunitate-familie;
- realizarea de studii şi sondaje referitoare la respectarea drepturilor şi obligaţiilor elevilor în instituţii de educaţie;
- elaborarea de propuneri şi amendamente legislative şi organizatorice menite a sprijini drepturile elevilor.

Tipurile de Consiliu al Elevilor
1.1 Consiliul Şcolar Al Elevilor

 Dispoziţii generale

În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie Consiliul Şcolar al Elevilor (CSE) format din liderii elevilor de la fiecare clasă, aleşi în mod democratic.
CSE este o organizaţie a elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar care vine în sprijinul elevilor unităţii de învăţământ pe care o reprezintă.
Calitatea de membru al CSE se dobândeşte prin vot democratic în cadrul fiecărei clase. Fiecare membru al CSE reprezintă nu doar interesele clasei din care provine, ci interesele tuturor elevilor din şcoală.
CSE îşi desemnează reprezentantul, elev în clasele IX – XII/XIII sau din învăţământul postliceal, pentru a participa ca membru de drept la şedinţele Consiliului de Administraţie al unităţii cu drept de contrasemnare în probleme care îi privesc pe elevi.


 Strategia constituirii CSE

La începutul anului şcolar, consilierul educativ din fiecare unitate de învăţământ va asigura suportul informativ diriginţilor cu privire la procesul de desfăşurare a alegerilor reprezentaţilor claselor (V-XII/XIII).
Procedura alegerilor pentru biroul executiv C. Ş. E. .
• Se aleg reprezentanţii claselor la începutul anului şcolar (20 sept.-11 oct.)
• Preşedintele CSE este ales prin vot direct şi secret de către toţi elevii unităţii de învăţământ. In functie de numarul de elevi din unitatea de invatamant pot fi alesi unul sau doi vicepresedinti (pana la 500 de elevi un vicepresedinte, intre 500 si 800 de elevi 2 vicepresedinti, si peste 800 de elevi 3 vicepresedinti). Vicepreşedintele/ţii vor fi aleşi ca urmare a obţinerii locurilor doi/trei la alegeri.
• Secretarul este ales prin vot de către membrii CSE
• Consilierul educativ anunţă calendarul alegerilor , la nivel de unitate de învăţământ (termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură < 8 octombrie > , validarea dosarelor < 9-11 oct. >, perioada alegerile propriu-zise <12 oct.-22 oct. >) .

• Candidaturile se depun pe baza unui dosar de candidatură ce trebuie să conţină: Curriculum Vitae al candidatului (în format Europass), plan de activităţi pentru C. Ş. E. pe anul şcolar respectiv, scrisoare de motivaţie şi acordul părintelui (pentru validare trebuie să conţină toate aceste documente) şi vor fi centralizate şi validate la nivel naţional.

• Campania electorala propriu – zisă, poate dura pana in ziua premergatoare alegerilor ( se elaborează şi se distribuie afişe, fluturaşi şi alte materiale specifice campaniei) care se va finaliza cu susţinerea candidaturii în faţa întregului colectiv al elevilor din unitatea de învăţământ. Unitatea de învăţământ va pune la dispoziţie resursele necesare organizarii alegerilor .
• În cadrul fiecarei scoli se vor organiza dezbateri, fiecare candidat va avea un timp special alocat pentru a-şi prezenta programul de candidatură (prin discurs, prezentare Power Point, filmuleţ de prezentare etc.), restul timpului fiind alocat pentru întrebări din public.
• Alegerile propriu-zise vor fi organizate de către o comisie formată din directorul şcolii/directorul adjunct, consilierul educativ/ profesor psiholog, secretar, foşti membrii ai Consiliului care nu mai participă la alegeri.
• Comisiei îi vor fi puse la dispoziţie tabelele nominale cu elevii din unitatea de învăţământ. Buletinul de vot va fi acordat sub semnătură.
• La alegeri trebuie sa participa observatori externi (membri ai unor ONG-uri, reprezentanţi ai C. J. E., C. N. E., Inspectoratul Şcolar Judeţean, MECTS etc.)
• În şcoală va fi organizat un spaţiu special amenajat pentru desfăşurarea alegerilor într-un mod democratic. Votul se realizează pe buletine de vot stampilate, care vor fi introduse într-o urna sigilată. Deschiderea urnei şi numărarea voturilor este realizată de Comisia de validare după încheierea procesului de votare.
• Votul va avea loc pe parcursul unei zile lucrătoare
• Doar persoanele care au calitatea de elev au drept de vot.
• Alegerea aparţine în exclusivitate elevilor. Cadrele didactice nu au drept de vot şi nu se pot împotrivi alegerii elevilor.
• Se va vota numai pe baza carnetului sau adeverinţei / legitimaţiei de elev vizată la zi.
• In cazul in care numarul de voturi este egal, se va relua procesul de vot
• Comisia de validare va întocmi un proces-verbal la închiderea alegerilor.

Şedintele CSE sunt conduse de către preşedinte iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. Aceştia pot fi asistaţi de către consilierul educativ, la iniţiativa CSE.
Şedinţa se suspendă dacă nu sunt prezenţi jumătate plus unu dintre membrii CSE
Dacă reprezentantul unei clase nu poate participa la o şedinţă, acesta este înlocuit de un alt coleg delegat de clasa respectivă.
Dacă locul unui membru al CSE devine vacant, se fac din nou alegeri în clasa din care acesta provine.
Pentru a păstra evidenţa activităţii CSE din şcoală se alcătuieşte Mapa Consiliului Şcolar al Elevilor. Aceasta conţine:

• Componenţa CSE
• Regulamentul CSE
• Agenda întâlnirilor
• Procesele-verbale ale întâlnirilor
• Alte documente ce reprezintă iniţiativele CSE (Rapoarte de activitate, fotografii, proiecte, etc.)
Întrunirile se desfăşoară în mod regulat, conform unui grafic afisat in unitatea de învăţământ.
CSE funcţionează pe baza unui Regulament propriu elaborat de CJE/CME şi adaptat la specificul şi nevoile şcolii, anexă la Regulamentul intern al unităţii de învăţământ . CSE se poate întruni, la nevoie, în şedinţe extraordinare, şi în afara graficului.. Agenda întâlnirilor se realizează pe baza sugestiilor venite din partea elevilor, prin intermediul reprezentanţilor lor.
Şedinţele pot avea loc în pauze sau după orele de curs.
CSE îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu special amenajat în incinta instituţiei de învăţământ, care va pune la dispoziţia CSE logistica necesară desfăşurării activităţii acestuia.

Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor

 Reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ;
 asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice;
 dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
 implică elevii în activităţile desfăşurate;
 alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;
 se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii
 apără drepturile copilului şi reclamă incalcarea lor ;
 contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii(absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, etc.);
 veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă la elaborarea lui prin presedintele consiliului;
 iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare;
 sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala;
 organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.);
 organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii;
 organizează noi alegeri pentru funcţia de preşedinte, dacă CJE semnalează faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile;
 Consiliul Şcolar al Elevilor are în componenţă departamente precum:
 Consursuri şcolare şi extraşcolare;
 Cultură, educaţie şi programe şcolare;
 Sport şi programe de tineret;
 Avocatul Elevului
 Mobilitate, informare, formare
1. Concursuri şcolare şi extraşcolare
Acest departament se ocupă de organizarea de concursuri, competiţii, simpozioane pe diverse teme incluse în programa şcolară sau pe domenii ce ţin de activitatea extraşcolară.
2. Cultură, educaţie si programe şcolare
Departamentul se ocupa de :
- informare cu privire la evenimente culturale, oportunităţi pentru elevi, activităţi educative,programe şcolare în curs de desfăşurare
- implicarea CJE în respectiva activitate (eveniment cultural, oportunitate educativă, programe destinate elevilor) prin realizarea de parteneriate între CJE şi organizatori
- organizarea activităţilor specifice, proprii CJE , în colaborare cu ISJ, MECTS, alte instituţii sau ONG-uri de tineret.
3. Sport
Departamentul Sport va avea în componenta sa membrii CJE din licee sportive şi nu numai, care vor dezvolta o strategie de promovare a unei vieţi sănătoase prin activităţi de tipul :
- campanii de informare;
- activităţi propriu-zise pentru încurajarea obiceiurilor sănătoase;
- organizarea de activităţi sportive, competiţii, campionate, etc.
4. Avocatul Elevului – obiectivele acestui departament (conform strategiei Avocatul Elevului 2009) sunt :
• respectarea drepturilor omului / copilului în instituţiile şcolare
• înţelegerea, acceptarea şi respectarea individualităţii şi diversităţii elevilor din perspective etnice, religioase, culturale sau de gen;
• asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii în ceea ce priveşte accesul la instruire, posibilitatea dezvoltării individuale, asigurarea succesului profesional şi social;
• însuşirea unui mod adecvat de proiectare a activităţilor şcolare, astfel încât să fie promovate, în clasă, interacţiunea, incluziunea, cooperarea şi sprijinul – tacit sau explicit – între elevi;
• crearea unui mediu educaţional care să promoveze, prin mijloace variate, incluziunea socială, astfel încât fiecare elev să simtă că este parte integrantă a acelei şcoli(şcoala percepută ca organizaţie);
• dezvoltarea unui sistem stabil şi eficient de cooperare a şcolii cu familia şi comunitatea în vederea sprijinirii tuturor elevilor (şi a familiilor lor) pentru a putea depăşi momentele dificile şi problemele întâlnite.

5. Informare, mobilitate, formare si consiliere
Acest departament se constituie în cadrul CE , pe baza unui parteneriat între instituţia şcolară şi programul european EYCA, care oferă următoarele facilităţi:
- informare :
o provider informaţie de calitate
o dezvoltarea unor “jurnalişti de tineret”
o realizarea de sondaje / aplicarea chestionarelor
o informarea permanenta asupra oportunitatilor pentru tineret, evenimente culturale, utilitati, evenimente locale, pentru tineret
- mobilitate – distributia cardurilor Euro<26
- formare de noi lideri, din randul elevilot, de tineri voluntari care sa aduca apoi schimbarea si in mediul local
- consiliere – suport informativ si ajutator elevilor pentru problemele intampinate

Acestea sunt conduse de către un director de departament.
CŞE promovează cooperarea, parteneriatul, munca în echipă, dezvoltarea personală a elevilor


Membrii CŞE
 Atribuţile membrilor
- informarea colegilor de clasă privind deciziile şi dezbaterile de la întruniri;
-desemnarea unui înlocuitor (dacă nu poate participa la o şedinţă);
- sustinerea în CSE, spre dezbatere, a propunerilor colegilor de clasă;
-sesizarea CSE cu privire la neregularităţile pe care le observă în şcoală;
- propunerea de proiecte;
- participarea la elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor;
- respectarea Regulamentul de ordine interioară a şcolii şi a Regulamentului CSE;
- asigurarea legăturii între clasa pe care o reprezintă şi CSE;
- formularea propunerii de demitere a preşedintelui, vicepreşedintelui sau a secretarului, în situaţia în care sesizează nereguli, încălcări ale regulamentului sau incompetenţă din partea acestora.
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul
 Atribuţii
- Reprezintă Biroul Executiv al CSE .
- Elaborează ordinea de zi şi se asigura de respectarea ei.
- Păstrează evidenţa proiectelor elaborate şi a iniţiativelor CSE.
- Intermediază legătura cu organizaţiile cu care CSE colaborează.

 Atribuţiile preşedintelui
- Conduce întrunirile şi se asigură că discuţiile respectă punctele menţionate pe agenda de lucru.
- Participă la şedintele Consiliului de Administraţie al Şcolii în cadrul căruia reprezintă interesele elevilor.
- Asigură respectarea Regulamentului CSE.
- Păstrează ordinea şi disciplina în cadrul şedinţelor CSE.
- Reprezintă CSE la evenimentele la care este invitat.
- Se consultă cu CSE înainte de a lua orice hotărâre. Nu ia decizii în numele CSE.
- Reprezintă elevii şcolii în CLE/CJE.
- Comunică CSE hotărârile luate în cadrul CJE şi veghează la îndeplinirea sarcinilor primite.
- Verifică periodic actualizarea dosarelor CSE.
- Semnează procesele-verbale la sfârşitul şedinţelor.
- Îndeplineşte şi alte atribuţii şi însărcinări date de CJE.

 Atribuţiile vicepreşedintelui

- Preia atribuţiile preşedintelui, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a le indeplini, şi colaborează cu acesta în privinţa organizării CSE, implementării şi organizării de proiecte, promovării CSE.
- Exercită şi atribuţiile ce îi sunt delegate de către preşedinte sau de CSE.

 Atribuţiile secretarului

- Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului.
- Redactează procesele-verbale ale şedinţelor.
- Semnează procesele verbale ale şedinţelor şi le depune în Mapa CSE.
- Actualizează dosarele CSE.
- Poate îndeplini şi alte responsabilităţi primite din partea consiliului, preşedintelui sau a vicepreşedintelui.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu